Školní poradenské centrum

Vážení rodiče,

školní poradenské centrum zřizuje naše škola v rámci projektu Moravskoslezského kraje „Školská poradenská pracoviště“. Školské poradenské pracoviště zajišťuje specializované pedagogické činnosti a to na základě Vyhlášky č. 72/ 2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních.

Činnost poradenského centra školy zajišťují:

výchovný – kariérový poradce:    Mgr. Karin Bujoková

školní metodik prevence:             Mgr. Jana Kropová

školní speciální pedagog:            Mgr. Magdaléna Pospíšilová

Konzultační hodiny:

 • výchovný – kariérový poradce (pondělí 14:00 – 15:00, úterý 10:00 – 12:00)
 • školní metodik prevence (úterý 14:00 – 15:00)
 • školní speciální pedagog (úterý 8:00 – 8:45)
 • Konzultační hodiny v jinou dobu, než je stanovena, možno dohodnout telefonicky.

Jedná se zejména o tyto služby žákům, jejich rodičům a pedagogům, které vycházejí z koncepce školního poradenského pracoviště naší školy:

 • budování příznivého klimatu školy
 • podíl na realizaci programu rovných příležitostí dětí a žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • odborná pomoc při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • prevence rizikových jevů
 • kariérové poradenství
 • koordinace aktivit školy souvisejících s volbou vzdělávací a profesní dráhy žáků
 • průběžné monitorování zájmu žáků o budoucí studium a profesi se zvláštní pozorností k nerozhodnutým žákům, k žákům se zdravotními a sociálními problémy, k nadaným žákům
 • včasná intervence v případě řešení aktuálních problémů
 • metodická podpora učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy

Poradenskou činnost školy týkající se vzdělávání Vašeho dítěte můžete bezplatně využít v rámci konzultační činnosti i Vy jako zákonní zástupci.

Podrobnosti o práci speciálního pedagoga najdete ZDE.

Výchovné poradenství zajišťuje poradenskou pomoc při výběru střední školy, vyplňování přihlášek a zápisových lístků. Obecné informace týkajících se přijímacího řízení:

Více informací na: www.prihlaskynastredni.cz
 

Kontakt:

Školní poradenské centrum, budova Základní śkoly, tel: 558 712 341

Posuzování a diagnostiku školní zralosti žáků, speciálních vzdělávacích potřeb žáků a mimořádného nadání zabezpečuje Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) v Českém Těšíně, proto se můžete obrátit v případě potřeby přímo na PPP Český Těšín, ul. Moskevská 1, Český Těšín, č. tel.: 597 582 374

Těšíme se na Vaše podněty a spolupráci