Profil školy

Náš školní vzdělávací program „KLÍČ“ je klíčem:

  • k poznání kultury a tradic našich i jiných národů (hudba, tanec, výtvarné a dramatické umění);
  • k porozumění mezi národy;
  • k poznání přírody a jejích souvislostí

Naši žáci se již od 1. ročníku seznamují s environmentální problematikou – třídíme odpad, chráníme přírodu, jezdíme na přírodovědné exkurze.

Výuku anglického jazyka od 1. ročníku mohou žáci dále procvičit ve volitelných hodinách konverzace. Ve vyšších ročníků pak získají možnost učit se volitelný polský nebo německý jazyk.

Hudební cítění mohou žáci rozvíjet v nabídce volitelných předmětů a kroužků: na 1. stupni nabízíme kroužek Sborového zpěvu, do kterého provádíme každoročně nábor nových členů. Na 2. stupni si mohou žáci zvolit z nabídky volitelných předmětů instrumentální soubor, kde se učí základům hry na kytaru. Každoročně pořádáme hudební koncerty pro veřejnost (vánoční a jarní koncerty). Ve škole také organizujeme pro zájemce pěveckou soutěž.

V přírodovědných předmětech dbáme na badatelský způsob vyučování – žáci pracují pod dohledem pedagogů na samostatných projektech a nacházejí neotřelé postupy a řešení. Využíváme moderní didaktické pomůcky a techniku, se kterou se děti seznamují již od prvního stupně základní školní docházky (výuka robotiky na systému VEX, práce s čidly PASCO, virtuální realita ClassVR, 3D tisk a modelování).

Datuje se od roku 1924, kdy škola přivítala své první žáky. Stavbu prováděla firma K. Fuldy z Českého Těšína a vyřešila tak nedostatek školních budov v nově vzniklém Českém Těšíně po rozdělení Těšína v roce 1920. Během historické doby zde byla umístěna i německá obchodní škola a německá měšťanská škola, která se později změnila na českou Základní devítiletou školu Gorkého sady. Právní subjektivitu a nový název Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Masarykovy sady 104 okres Karviná získala škola 1. ledna 1995.

K 1. lednu 2012 vznikl nový právní subjekt Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace. Jeho součástí je základní škola a mateřská škola s pěti odloučenými pracovišti  – Mateřská škola Masarykovy sady, Mateřská škola Smetanova, Mateřská škola Dukelská, Mateřská škola Mosty a Mateřská škola Koňákov.

Rozšířená výuka jazyků

přivedla na naši školu i řadu dětí cizinců – jsou to děti z Vietnamu, Koreji, Albánie, USA, Maďarska a Ukrajiny. Naši žáci se tak od nejútlejšího věku učí porozumění napříč národy a různými kulturami.

Škola pracovala v roce 2006 v evropském projektu COMENIUS. V rámci tohoto projektu spolupracovali s partnerskými školami z Anglie a Norska.

Organizujeme dnes již tradiční Vánoční koncert školy, spolupracujeme se Základní uměleckou školou v Českém Těšíně.

Ekologická výchova

Propojujeme přírodovědnou výuku v jednotlivých předmětech (vyučujeme ekologickou výchovu v projektech i v každodenních činnostech našich žáků, orientujeme se na badatelskou výuku), poznáváme krajinu apod. Získali jsme titul EKOŠKOLA.

Žákovská rada

V naší škole mají svůj důležitý hlas také žáci. Na škole působí aktivní žákovská rada, která spolupracuje s vedením školy. Připravuje nejrůznější akce a soutěže pro všechny žáky a pozitivně ovlivňuje klima školy.

Vyplňujeme dětem maximum volného času

Školní družina pracuje od 6.00 do 17.00 hodin – Pro děti jsou připraveny celoroční hry, sportovní aktivity venku i v tělocvičně, projektová odpoledne, akce mimo ŠD. Chápeme důležitost pohybu po dopoledni stráveném ve školních lavicích.

Nově vybavené odborné učebny – učebna fyziky, počítačová, cizích jazyků, hudebna, školní kuchyňka, moderní pracovní dílny, knihovna – slouží dětem ve vyučování i v odpoledních hodinách. Většina tříd je vybavena interaktivními tabulemi. Škola nově disponuje také několika sadami Chromebooku, roboti VEX 123 a robotickými stavebnicemi VEX IQ, které je možné využívat v nejrůznějších předmětech. Ukotvení probíraného učiva posilujeme také díky využití virtuální reality ClassVR. Prostorovou představivost u žáků trénujeme na 3D modelování a 3D tisku!

3 +

žáků

18

tříd ZŠ

90+

let historie

5

mateřských škol

Rozšířená výuka jazyků

Umění a kultura

Porozumění mezi národy

Poznání přírody

Rozšířená výuka jazyků

Umění a kultura

Porozumění mezi národy

Poznání přírody

Náš školní vzdělávací program „KLÍČ“ je klíčem:

  • k poznání kultury a tradic našich i jiných národů (hudba, tanec, výtvarné a dramatické umění);
  • k porozumění mezi národy;
  • k poznání přírody a jejích souvislostí

Naši žáci se již od 1. ročníku seznamují s environmentální problematikou – třídíme odpad, chráníme přírodu, jezdíme na přírodovědné exkurze.

Výuku anglického jazyka od 1. ročníku mohou dále procvičit ve volitelných hodínách konverzace. Žáci vyšších ročníků pak získají možnost učit se volitelný polský nebo německý jazyk.

Hudební cítění mohou rozvíjet v nabídce volitelných předmětů – hra na zobcovou flétnu nebo sborový pěv. Žáci vyšších ročníků pracují ve volitelném předmětu Instrumentální soubor, kde se vyučuje hra na kytaru.

Datuje se od roku 1924, kdy škola přivítala svoje první žáky. Stavbu prováděla firma K. Fuldy z Českého Těšína a vyřešila tak nedostatek školních budov v nově vzniklém Českém Těšíně po rozdělení Těšína v roce 1920. Během historické doby zde byla umístěna i německá obchodní škola a německá měšťanská škola, která se později změnila na českou Základní devítiletou školu Gorkého sady. Právní subjektivitu a nový název Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Masarykovy sady 104 okres Karviná získala škola 1. ledna 1995.

K 1. lednu 2012 vznikl nový právní subjekt Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace. Jeho součástí je základní škola a pět mateřských škol – Mateřská škola Masarykovy sady, Mateřská škola Smetanova, Mateřská škola Dukelská, Mateřská škola Mosty a Mateřská škola Koňákov.

Rozšířená výuka jazyků přivedla na naši školu i řadu dětí cizinců – jsou to děti z Vietnamu, Korey, Albánie. Naši žáci se tak od nejútlejšího věku učí porozumění si mezi národy.

Škola pracovala v roce 2006 v evropském projektu COMENIUS. V rámci tohoto projektu spolupracovali s partnerskými školami z Anglie a Norska.

Výuka hry na hudební nástroje

Naše flétnové soubory získávaly již celá léta nejlepší ocenění na krajských i celostátních soutěžích. V roce 2008 získaly 2. a 4. místo na celostátní soutěži „Pískání pro zdraví“ v Praze.

Organizujeme dnes již tradiční Vánoční koncert školy, spolupracujeme se Základní uměleckou školou v Českém Těšíně.

Ekologická výchova

Propojujeme přírodovědnou výuku v jednotlivých předmětech (vyučujeme ekologickou výchovu v projektech i v každodenních činnostech našich žáků), poznáváme krajinu apod. Získali jsme titul EKOŠKOLA 2008.

Vyplňujeme dětem maximum volného času

Školní družina pracuje od 6.30 do 17.00 hodin, odpoledne i formou zájmových kroužků (společenský tanec, mažoretky, výpočetní technika, basketbal, sportovní hry, šikovné ruce, skauting, keramika apod.).

Nově vybavené odborné učebny – učebna fyziky, počítačová, cizích jazyků, hudebna, školní kuchyňka, dílny, knihovna – slouží dětem ve vyučování i v odpoledních hodinách. Novinkou je interaktivní výuka na speciálních tabulích.

330+

žáků

18

tříd ZŠ

96

let historie

5

mateřských škol