Zachráníme planetu

Hlavním cílem projektu je zvýšení zájmu o přirodovědné a technické předměty s důrazem na jejich provázanost a mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí. Důležité je také vyzdvižení role rodiny a školy v otázkách evironmentálního cítění dětí, probuzení zájmu o problematiku trvale udržitelného rozvoje a globální problémy lidstva. Projekt je tedy zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí, zaměřených především na mezipředmětové vazby v přírodovědných a technických předmětech. Jedním z hlavních cílů celého projektu je zvýšení zájmu žáků o přirodovědné a technické předměty, jejich následné studium a také uplatnění v profesním životě. V rámci projektu dojde ke zpracování ukázkových hodin se zaměřením na přírodovědné předměty, s využitím výpočetní techniky. Uspořádáme také projektové dny, kde budou naši žáci společně se svými pedagogy vytvářet a prezentovat nové výukové materiály pro celou pedagogickou veřejnost a pro rodiče žáků a přátel školy. Díky tomuto projektu vznikne také na naší škole nový vzdělávací modul – zájmové přírodovědné vzdělávání, které po dokončení projektu bude zařazeno jako nový volitelný vyučovací předmět školního vzdělávacího programu celé školy. Ke zvýšení zájmu o tyto předměty nám také pomůžou plánované exkurze do podniků a očekáváme rovněž zlepšení pracovních a osobních vztahů mezi žáky ve třídách a mezi žáky a pedagogy ve škole navzájem, k čemuž nám dopomůžou adaptační kurzy žáků, zaměřené na podporu zážitkového vzdělávání. Cílovou skupinou je 300 žáků naší školy.

Klíčové aktivity projektu:

  • Aktivita č.1: Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí – zpracování ukázkových hodin. Pedagogové školy – metodici projektu vytvoří databázi ukázkových hodin a výukových modulů, zaměřených zejména na využití interaktivní tabule. Dojde tak k inovací výukových postupů používaných v novém školním vzdělávacím programu. Celkem bude zpracováno 36 ukázkových hodin, na které je zvána také široká veřejnost.
  • Aktivita č. 2: Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí – projektové dny. Metodici projektu zpracují prezentace, výukové programy a úkoly na projektové dny. Každý z metodiků zpracuje v rámci projektových dnů svou projektovou hodinu, do které aktivně zapojí žáky. Bude se jednat především o aktivity v rámci přírodovědných a technických předmětů, nejrůznější prezentace, úkoly, pokusy, pozorování, ukázky práce s recyklovatelnými odpadními materiály a podobně.
  • Aktivita č. 3: Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí – adaptační kurzy žáků. Vybrané třídy se zúčastní adaptačních kurzů zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí a sociálních vztahů ve třídě. Dojde tak k podpoře zážitkových forem vzdělávání za pomoci lektorů specialistů i k vytvoření nových přátelských vazeb mezi třídními učiteli a jejich žáky.
  • Aktivita č. 4: Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí – zájmové vzdělávání. V rámci projektu chceme doplnit povinné školní vzdělávání vzděláváním zájmovým (2. hodiny týdně) pro žáky 6. – 9. ročníků. Toto zájmové vzdělávání v přírodovědných předmětech doplní tedy povinné vzdělávání především v přírodopise, chemii, zeměpise, výpočetní technice, fyzice a bude zaměřeno na praktické využití teoretických poznatků získaných v povinných předmětech.
  • Aktivita č. 5: Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí – exkurze do přírodovědných a technických lokalit. Žáci se se svými učiteli zúčastní dvou exkurzí do vybraných lokalit v návaznosti na teoretickou výuku v jednotlivých předmětech. Těmito exkurzemi chceme žákům představit širokou škálu možností uplatnění přírodovědných a technických předmětů v různých studijních a profesních oborech tak, aby pochopili, že se v současné době v žádném případě nejedná o obory úpadkové.
  • Aktivita č. 6: Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí – proškolení učitelů. Vzhledem k neustálému vývoji společnosti a novým poznatkům dochází k potřebě dalšího vzdělávání všech členů společnosti, pedagogy nevýjmaje. Proto je důležité zaměřit pozornost tohoto projktu z části také na pedagogy a umožnit jim, aby byli neustále „moderními“ učiteli, kteří se nebojí nových informací, umí je aktivně vyhledávat a dále s nimi pracovat.