ROZVOJOVÝ PROGRAM MŠMT

„BEZPLATNÁ VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA NA PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ-CIZINCŮ Z TŘETÍCH ZEMÍ NA ROK 2014“

V důsledku integračních procesů a geopolitických změn, postupující světové globalizace a pod vlivem zesilujícího celosvětového pohybu obyvatelstva roste i počet cizinců na základních školách.

S rostoucím počtem žáků cizinců se zvyšují požadavky na jejich výuku, což vede k systematičtějšímu přístupu odborných a pedagogických pracovníků při řešení základních otázek v multikulturních třídách na základních školách.

V roce 2014 jsme se přihlásili do rozvojového programu MŠMT k výuce českého jazyka přizpůsobené potřebám žáků- cizinců.

Žákům byla věnována několikaměsíční péče nad rámec výuky prostřednictvím individuální práce.

Pozornost byla soustředěna také na interkulturní rozdíly projevující se odlišným chováním příslušníků různých národností, zejména na klima v multikulturní třídě v základní škole a typické projevy žáků-cizinců podmíněné odlišným sociokulturním prostředím, ze kterého pocházejí.

V hodinách žáci získávali nové poznatky prostřednictvím různých komunikačních her a alternativních metod výuky. Základem byla komunikace. Učili se nejen slovní zásobu, ale i vyjadřovat své myšlenky v českém jazyce.

Žáci cizinci začínali postupně chápat některé pojmy, stejně jako přijímat některé zákonitosti fungování jazyka.

Jelikož se jednalo o mladší školní věk, důraz byl kladen na porozumění a upevnění nejjednodušších výrazů a frází, se kterými se žáci setkávají v běžném životě.

Za další pozitivum považujeme kladný ohlas rodičů, kteří byli s výukou velmi spokojeni.