MATEMATICKÉ KLUBY

Název projektu: „Matematické kluby“

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000593

Doba trvání projektu: od  2.1. 2017 do 31.12. 2019.

Pozice školy v projektu: spolupracující škola

Předkladatel projektu: Nová škola o.p.sve spolupráci s H-mat o.p.s

Hlavním cílem projektu: je ověřit metodiky a obsahové náplně matematických klubů (MK) vedených Hejného metodou pro sociálně a kulturně heterogenní skupinu žáků.

Obsah projektu: Zrealizovat a ověřit metodiku a obsah matematických klubů jako mimokurikulární aktivity pro žáky 1. stupně ZŠ (konkrétně 1.-3- ročníku ZŠ) se zaměřením na žáky socioekonomicky znevýhodněné a z kulturně odlišného prostředí, za účelem podpory jejich matematické gramotnosti.Vzbuzením zájmu o matematiku (rozvoj vnitřní motivace, porozumění procházeným jevům, umožnění radosti z osobních objevů). Podpořením intelektuálního rozvoje dítěte (komunikace matematiky ústně i písemně, spolupráce ve skupině, analýza problémových situací, opravování si chyb. Vhodnou organizací a uspořádáním matematických klubů tak, aby byly atraktivní a motivující pro cílovou skupinu dětí.

Metodou akčního výzkumu identifikovat, specifikovat a ověřit principy úspěšné práce s žáky z akcentované cílové skupiny, včetně vytvoření souboru vhodných úloh a her, které podpoří aktivní zapojení těchto dětí do práce při hodinách matematiky, jejich porozumění zadávaným úlohám a širší sociální integraci ve třídě.

Umožnit přenos zkušeností ověřených principů a metodik práce s heterogenní skupinou účastníků matematických klubů z mimokurikulárních aktivit i mezi pedagogy 1. stupně ZŠ, kteří vyučují matematiku metodou výuky orientované na budování schémat (VOBS) v běžné výuce.

Projekt má 2 základní fáze:

1. fáze testování  metodiky

Do této fáze byla zapojena  škola – ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17 a ZŠ Brno, Merhautova / Vranovská. Které od 1.2. 2017 – 31.12. 2017 společně testovaly nově připravené metodiky. Testování probíhalo v rámci matematického klubu, určeného pro žáky 1.-3. tříd.

2. fáze ověřování metodiky

Od 1.1. 2018 do 31.12. 2019 se do testování zapojilo dalších 7 matematických klubů v rámci celé České republiky. V této části je zapojena i naše škola ZŠ a MŠ Kontešinec, příspěvková organizace, Český Těšín.  Společně s ostatními školami pilotujeme a ověřujeme nově připravené metodiky. Ověřování probíhá v rámci matematického klubu, určeného pro žáky 1.-3. tříd, 1x týdně v pondělí od 12:50 – 13:20 hod. Matematický klub vedou dva pedagogové naší školy. Prostřednictvím pilotování této metodiky si chceme ověřit, že s Hejného metodou mohou pracovat i žáci se SVP.

Aktivity:

1. Od 1.2. 2018 pravidelný provoz matematického klubu každé pondělí od 12:50 – 13:20 hod.

Koordinátor na naší škole: Šustková Pavlína